§1 Definice:

Termíny používané v Pravidlech znamenají:

1. Zákazník – fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, jakož i právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, pokud má způsobilost k právním úkonům podle zvláštních ustanovení;

2. Spotřebitel – fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, zadávající v obchodě objednávku, která přímo nesouvisí s její obchodní nebo profesní činností.

3. Předpisy – tento řád pro poskytování elektronických služeb v rámci internetového obchodu mag-complex.pl

4. Obchod– webové stránky dostupné na adrese mag-complex.pl, prostřednictvím kterých může zákazník zejména zadávat objednávky

5. Produkt – produkty prezentované v Internetovém obchodě;

6. Kupní smlouva– Smlouva o prodeji produktu ve smyslu občanského zákoníku uzavřená mezi MAG-COMPLEX Radosławem Jachimowskim a Zákazníkem, uzavřená prostřednictvím webových stránek Obchodu

7. Objednávka – projev vůle Zákazníka směřující přímo k uzavření kupní smlouvy s uvedením zejména druhu a počtu Produktů.

§2. Obecná ustanovení

1. Pravidla obsahují pravidla provozu Internetového obchodu provozovaného na mag-complex.pl, včetně pravidel pro zadávání objednávek Zákazníky.

2. Internetový obchod na adrese mag-complex.pl provozuje MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski, ul. Mickiewicza 14a/1, 83-130 Pelplin, NIP: 9580454017, REGON: 220880798.

3. Prodávající poskytuje tato Pravidla ve formátu PDF umožňujícím jejich uložení na trvanlivém médiu na zařízení Zákazníka (stáhnout PDF).

4. Ustanovení předpisů se vztahují na veškeré právní vztahy vyplývající z kupních smluv mezi MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski, dále jen prodávající, a subjektem odebírajícím od něj produkty, dále jen zákazník, uskutečněných na základě zásilkový prodej (prostřednictvím internetového obchodu).

5. Smluvní vztahy ve výše uvedeném rozsahu se řídí těmito obchodními podmínkami, pokud kupní nebo dodací smlouva nestanoví jinak.

6. Jakékoli změny a doplňky těchto Podmínek musí být provedeny písemně, aby byly neplatné. Neplatnost jednoho ustanovení těchto obchodních podmínek neruší platnost zbývajících ustanovení. Případné spory mezi stranami, které mohou vzniknout ze smluv uzavřených na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek, budou řešeny soudem příslušným podle sídla prodávajícího.

7. Korespondenční adresa: Mag-Complex Radosław Jachimowski ul. Mickiewicza 14a/1, 83-130 Pelplin tel.: +48 533 451 444 e-mail: sklep@mag-complex.pl

§3. Pravidla pro používání internetového obchodu

1. Podmínkou pro zahájení používání Internetového obchodu je registrace v něm.

2. Registrace probíhá vyplněním a přijetím registračního formuláře dostupného na jedné z webových stránek Obchodu.

3. Podmínkou registrace je souhlas s obsahem Pravidel a poskytnutí osobních údajů označených jako povinné.

4. Za účelem zajištění bezpečnosti přenosu zpráv a údajů v souvislosti se službami poskytovanými na Webu přijímá Internetový obchod technická a organizační opatření přiměřená míře rizika pro bezpečnost poskytovaných služeb, zejména opatření zabránit neoprávněným osobám získávat a upravovat osobní údaje zasílané na internetu.

5. Zákazník je povinen zejména:

a) neposkytování nebo šíření obsahu zakázaného zákonem, např. obsah propagující násilí, pomlouvačný nebo porušující osobnostní práva a jiná práva třetích osob,

b) užívat Internetový obchod způsobem, který nenarušuje jeho fungování, zejména používáním konkrétního softwaru nebo zařízení,

c) nepodnikat akce jako: zasílání nebo zveřejňování nevyžádaných obchodních informací v internetovém obchodě (spam),

d) používat Internetový obchod způsobem, který není nepohodlný pro ostatní zákazníky a pro MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski,

e) používat veškerý obsah zveřejněný v internetovém obchodě pouze pro svou osobní potřebu,

f) používat Internetový obchod způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona platného na území Polské republiky, s ustanoveními Pravidel, jakož i s obecnými zásadami používání internetu.

§4. Cenová nabídka

1. Cenová nabídka včetně akcí se vztahuje pouze na zásilkový prodej prováděný na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek zásilkového prodeje MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski

2. Všechny ceny uvedené v nabídce jsou v polských zlotých a jsou uvedeny netto (bez DPH) a hrubé (včetně DPH 23%). Cena nezahrnuje náklady na dodání Produktu do Místa dodání.

3. Prodávající si vyhrazuje právo upravit cenu platnou v době dodání objednaného zboží v případě změny celních a daňových sazeb, kolísání měnového kurzu, náhlého zvýšení cen pohonných hmot a surovin, po předchozím upozornění změny podmínek plnění objednávky kupujícímu.

4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny, pokud kupující po přijetí závazku změní podmínky objednávky (např. termín dodání, místo dodání, vybavení apod.).

§5. Objednat

1. Zákazník může zadat objednávku v Obchodě pomocí jedné z následujících možností:

a) Prostřednictvím webové stránky Obchodu: www.mag-complex.pl
b) Odesláním objednávky e-mailem na e-mailovou adresu prodávajícího: sekretariat@mag-complex.pl
c) Telefonicky na čísle: 58 535 16 96, 533 451 444, 505 551 404

2. Objednávku prostřednictvím webových stránek obchodu je možné provést po:

a) výběr objednaných Produktů (přidání Produktů do „košíku“);
b) vyplnění registračního formuláře (registrace)
c) přečtení a přijetí Pravidel.

3. Objednávka podaná e-mailem nebo telefonicky by měla obsahovat tyto údaje: jméno a příjmení zákazníka, bydliště, místo dodání, název produktu, číslo produktu, množství, cenu produktu, způsob platby, daňové identifikační číslo (v v případě firem). V případě podnikatelských subjektů také název firmy a adresu.

4. Datum dokončení objednávky je uvedeno v popisu produktu. Pokud Prodávající změní termín dokončení objednávky oproti termínu uvedenému v nabídce, oznámí Prodávající Kupujícímu přesné datum dokončení v potvrzení objednávky. Pokud kupující písemně nezruší objednávku do 10 pracovních dnů od okamžiku odeslání potvrzení objednávky, má se za to, že objednávka je vyřizována.

5. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky v případě vyčerpání zásob nebo nepředvídaných změn v nabídce. Prodávající bude o této skutečnosti kupujícího informovat do 10 pracovních dnů od zadání objednávky. Pokud se vyskytnou objektivní překážky bránící vyřízení objednávky z důvodu vyšší moci, vyhrazuje si Prodávající právo dokončit objednávku k pozdějšímu termínu dohodnutému smluvními stranami nebo odstoupit od smlouvy bez nároků kupujícího.

6. Výrobek se považuje za dodaný kupujícímu převodem práva nakládat se zbožím jako vlastník. Kupující nebo jím uvedený subjekt v objednávce je povinen potvrdit převzetí objednaného zboží čitelným podpisem a v případě, že je zákazníkem právnická osoba, i razítkem firmy.

§6. Platební metody

1. Zákazník si může vybrat způsob platby z následujících:

a) převodem – po obdržení proforma faktury (platba předem)
b) na dobírku (dobírka)
c) kreditní kartou nebo elektronickým převodem
d) Blik a rychlý převod PayU

§7. Doručení zboží - náklady na doručení

1. Objednané produkty jsou dodávány na doručovací adresu uvedenou Zákazníkem, což je poštovní adresa v Polsku.

2. Vyložení produktu z vozidla a další související činnosti (např. jeho přivezení do budovy, odstranění obalů atd.) jsou v odpovědnosti zákazníka.

3. Kupující je povinen kvantitativně a kvalitativně zkontrolovat dodané zboží v době dodání a za přítomnosti Přepravce. V případě zjištění množstevního nedostatku nebo poškození při přepravě je kupující povinen vyhotovit za přítomnosti Přepravce protokol o nesrovnalostech a neprodleně o tom informovat prodávajícího. Zárukou bezproblémové nápravy je protokol sepsaný ihned po doručení. I sebemenší poškození vnějšího obalu by mělo být zaznamenáno do protokolu. V případě absence příslušné anotace přechází nebezpečí odhalení množstevních nedostatků nebo poškození na kupujícího. Jakékoli poškození, které nelze při převzetí zjistit, je nutné písemně nahlásit prodávajícímu nejpozději do 2 pracovních dnů po dodání zboží.

4. Zboží si může vyzvednout kupující nebo písemně pověřený zástupce kupujícího. Povinností přejímající osoby je čitelně podepsat dodací doklad při převzetí zboží. Takovým dokladem jsou zaměnitelné: dodací list WZ, předávací a přejímací protokol, specifikace nebo nákladní list. Předložený podpis by měl být datován, s razítkem jména kupujícího a firemního razítka kupujícího. Není-li razítko, musí být čitelný podpis v podobě jména a příjmení osoby přebírající zboží. Osoba vydávající zboží má právo za účelem ověření údajů požádat příjemce objednávky o předložení dokladu potvrzujícího jeho totožnost.

5. Cena dopravy je uvedena na webových stránkách obchodu a je vypočítána pokaždé, když si zákazník vybere produkty a přidá je do košíku.

6. Prodávající si vyhrazuje právo změnit náklady na dodání produktů zařazených do pravidelných akcí. Prodávající je povinen o tom Zákazníka informovat v podmínkách akce.

§8. Prodejní fakturace

1. Fakturace prodeje bude probíhat v souladu s platnými předpisy. Faktura je přiložena ke zboží nebo zaslána poštou na adresu uvedenou zákazníkem.

2. Prodávající si vyhrazuje právo inkasovat platbu předem. Přijetím zálohy na účet prodávajícího vzniká objednávka na výrobu speciálního, nekatalogového zboží.

3. Pokud zákazník odstoupí od objednávání speciálních, nekatalogových položek, hradí zákazník administrativní a skladové náklady prodávajícího ve výši až 301 TP3T PLN hodnoty objednávky.

§9. Vrácení/výměna zboží

1. Zákazník, který není spotřebitelem, může dodané zboží vrátit/vyměnit pouze se souhlasem prodávajícího do 10 pracovních dnů od převzetí zboží, pokud:

  • výrobek nebyl používán a nejeví známky používání,
  • zboží je plně hodnotné, nepoškozené,
  • produkt není speciální, nekatalogovou verzí.

V případě vrácení/výměny zboží si Prodávající vyhrazuje právo odečíst až 30% z hrubé hodnoty předmětu objednávky. Náklady na doručení vráceného/vyměněného zboží nese kupující.

V případě zrušení objednávky z důvodů, které prodávající nemůže ovlivnit, bude Kupujícímu účtována smluvní pokuta ve výši 30% z hrubé hodnoty předmětu objednávky. Pokud byl produkt kupujícímu zaslán, vyhrazuje si prodávající právo odečíst náklady na doručení.

2. Zákazník, který je spotřebitelem v souladu se zákonem ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů, může odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu a bez vynaložení nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v čl. 33, čl. 34 zákona o právech spotřebitelů. Právo na odstoupení od smlouvy se řídí čl. 38 zákona o právech spotřebitelů.

3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy postačí zaslat prohlášení před uplynutím lhůty. (brzy ke stažení)

4. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Spotřebitele na základě uvedeném v odst 2, jsou prodávající i zákazník, který je spotřebitelem, povinni vrátit vše, co na základě uzavřené smlouvy od druhé strany obdrželi.

Vrácený produkt zašlete na následující adresu: MAG-COMPLEX ul. Mickiewicza 14a/1, 83-130 Pelplin

§10. Reklamace vad výrobku

1. PRODÁVAJÍCÍ dodržuje povinnost dodat Produkty bez vad.

2. PRODÁVAJÍCÍ může poskytnout zákazníkovi písemnou záruku. Neprodlužuje-li nabídka u vybraných výrobků záruční dobu, má se za to, že záruka byla poskytnuta po dobu 12 měsíců.

Záruka začíná doručením zboží a vztahuje se pouze na výrobní vady prodávaného zboží.

Záruka platí v Polsku.

Prodávající se zavazuje odstranit fyzickou vadu nebo dodat zboží bez vady, pokud Zákazník prodávajícího v záruční době o zjištění vady písemně upozorní. Volba způsobu odstranění vady spočívá na Garantovi. Poškozené zboží je dodáno k opravě v souladu s ustanoveními záručního listu nebo způsobem dohodnutým s prodávajícím.

Zboží bude co nejdříve opraveno nebo vyměněno za bezvadné. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v opravě a počítá se ode dne nahlášení reklamace do data uvedení zboží do užívání zákazníkem, vyjma státních svátků.

3. Je-li poskytnuta záruka na zboží a služby Zákazníkovi, který není Spotřebitelem, je odpovědnost Prodávajícího ze záruky za fyzické vady zboží a služeb vyloučena.

4. Má-li výrobek vadu, má zákazník právo podat reklamaci podle ustanovení zákona ze dne 23. dubna 1964, občanského zákoníku (jednotné znění, Sbírka zákonů 2014, položka 121, v platném znění), čl. 556 – 576 Záruka na vady.

5. Zákazník má právo uplatnit reklamaci v rámci záruky, pokud má zboží vady. Existují dva typy vad: fyzické a právní. Fyzickou vadou je nesoulad produktu se smlouvou. K tomu dochází zejména v případě, kdy věc nemá vlastnosti, které by výrobek tohoto druhu měl mít, nemá vlastnosti, o kterých byl Spotřebitel prodávajícím nebo reklamou ujištěn, nehodí se k účelu, o kterém kupující informoval. prodávajícím, byl kupujícímu dodán v neúplném stavu. Právní vada může zase spočívat v tom, že zboží zakoupené Spotřebitelem je majetkem třetí osoby, je zatíženo právy třetí osoby nebo se vyznačuje omezením jeho použití či nakládání v důsledku rozhodnutí nebo rozsudek příslušného orgánu.

6. V případě vady může Zákazník podat záruční reklamaci prodávajícímu a požadovat jeden ze čtyř úkonů:

a) výměnou zboží za nové;
b) oprava zboží;
c) snížení ceny;
d) odstoupení od smlouvy - jde-li o vadu podstatnou.

Je-li zákazník spotřebitel, může místo odstranění vady navržené prodávajícím požadovat výměnu věci za bezvadnou nebo místo výměny věci odstranění vady, pokud věc neuvede do souladu se smlouvou způsobem zvoleným Zákazníkem, který je Spotřebitelem, není možné nebo by vyžadoval nadměrné náklady oproti způsobu navrhovanému Prodávajícím. Volba požadavku je na zákazníkovi, avšak požadavek na slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy nelze uplatnit, pokud prodávající neprodleně a bez nadměrných obtíží kupujícího odstraní vadu nebo vymění vadnou věc za bezvadnou. jeden. Prodávající může za určitých podmínek navrhnout jiné řešení, než které požaduje zákazník, avšak toto může zohlednit následující okolnosti:

a) jednoduchost a rychlost výměny nebo opravy zboží;
b) povaha vady – významná nebo nepodstatná;
c) zda bylo zboží již dříve inzerováno.

7. Pokud zákazník požaduje výměnu nebo opravu předmětu, může prodávající odmítnout tomuto požadavku vyhovět za předpokladu, že zákazníkem uvedená možnost:

a) by pro Prodávajícího nebylo možné, resp
b) by vyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání s druhou možnou žádostí.

8. Prodávající může navrhnout jiné řešení. Bez ohledu na výše uvedené může Spotřebitel v této situaci změnit svou volbu a požadovat uvedení zboží do souladu se smlouvou jiným způsobem, tedy snížením ceny nebo odstoupením od smlouvy.

9. Prodávající je povinen vyměnit zboží nebo odstranit vadu v přiměřené lhůtě, která není delší než 14 kalendářních dnů. Pokud Prodávající tuto lhůtu nedodrží, může mu ZÁKAZNÍK poskytnout lhůtu ke splnění požadavku. V případě další nečinnosti PRODÁVAJÍCÍHO a uplynutí stanovené lhůty je Spotřebitel oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat snížení ceny.

10. Prodávající odpovídá Zákazníkovi za prodané zboží v záruce v případě zjištění vady do 2 let ode dne jeho dodání. Zákazník by měl prokázat, že vada zboží existovala v době nákupu.

11. Stížnost lze podat jakoukoli formou. Pro důkazní účely je nejbezpečnější to udělat písemně. Měli byste popsat zjištěnou závadu a specifikovat své záruční nároky. Zákazník může reklamační dopis zaslat přímo prodávajícímu (s potvrzením na samostatné kopii) nebo jej zaslat doporučeně s vyžádaným dodejkou nebo na e-mailovou adresu sklep@mag-complex.pl 

12. Pokud se požadavek podaný Zákazníkem, který je Spotřebitelem při reklamaci, týká: a) opravy zboží, b) výměny zboží za nové, c) snížení ceny zboží, je Prodávající oprávněn povinen reklamaci posoudit do 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání. Při nedodržení této lhůty je reklamace považována za oprávněnou.

13. Reklamaci zasílejte zpět spolu s informací o důvodu reklamace na adresu: MAG-COMPLEX ul. MAG-COMPLEX. Mickiewicza 14a/1, 83-130 Pelplin s pozn "MAG-KOMPLEXNÍ STÍŽNOST".

14. Náklady vzniklé Spotřebiteli spojené s vrácením reklamovaného výrobku uhradí Prodávající.

§11 Reklamace týkající se poskytování elektronických služeb

1. MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski podniká kroky k zajištění plně správného provozu Obchodu v rozsahu vyplývajícím z aktuálních technických znalostí a zavazuje se v přiměřené době odstranit veškeré nesrovnalosti nahlášené Zákazníky.

2. Zákazník je povinen neprodleně informovat MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski o jakýchkoli nesrovnalostech nebo přerušeních provozu webových stránek Internetového obchodu.

3. Nesrovnalosti související s provozem Obchodu může Zákazník nahlásit e-mailem na adresu sklep@mag-complex.pl nebo pomocí kontaktního formuláře.

4. Zákazník uvede v reklamaci své jméno a příjmení, korespondenční adresu, druh a datum vzniku nesrovnalosti související s provozem Prodejny.

5. MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski se zavazuje posoudit každou reklamaci do 14 dnů, a pokud to nebude možné, v této lhůtě informovat zákazníka, kdy bude reklamace projednána.

§12. Ochrana osobních údajů

1. Správcem osobních údajů je Prodávající.

2. Zákazník registrací souhlasí se shromažďováním a zpracováním osobních údajů poskytnutých ve formuláři prodávajícím ve smyslu zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (Sbírka zákonů z roku 2002, č. 101, bod 926, v platném znění). .) za účelem plnění smlouvy. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpřístupněny subjektům, jejichž prostřednictvím Prodávající zpracovává Objednávku.

3. Pro vyřízení Objednávky je nezbytné poskytnutí následujících osobních údajů Zákazníkem: jméno, příjmení, e-mail, ulice, číslo budovy a provozovny, PSČ, město, země, telefonní číslo. V případě podnikatelských subjektů název firmy, adresa a DIČ.

4. Zákazník registrací nebo přihlášením k odběru newsletteru může souhlasit se zpracováním osobních údajů poskytnutých ve formuláři pro účely reklamy, průzkumu trhu, průzkumu chování a preferencí Zákazníka, za účelem využití výsledků těchto studie ke zlepšení kvality služeb poskytovaných Prodávajícím.

5. Po odeslání zakoupeného zboží je Obchod v rámci smlouvy s Kupujícím povinen zaslat Kupujícímu e-mailem výzvu k vyplnění ankety za účelem prověření jeho názoru na transakci. Kupující je oprávněn, nikoli však povinen, jej doplnit.

6. Zákazník má právo nahlížet do obsahu poskytnutých osobních údajů a opravovat je, jakož i požadovat výmaz údajů.