§1 Definice:

Termíny používané v Pravidlech znamenají:

1. Zákazník - fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, jakož i právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, pokud má způsobilost k právním úkonům podle zvláštních ustanovení;

2. Spotřebitel - fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, zadávající objednávku v obchodě, která přímo nesouvisí s její obchodní nebo profesní činností.

3. Předpisy - tento řád pro poskytování elektronických služeb v rámci internetového obchodu mag-complex.pl

4. Skladujte- webová stránka dostupná na adrese mag-complex.pl, prostřednictvím které může zákazník zejména zadávat objednávky

5. Produkt - produkty prezentované v Internetovém obchodě;

6. Kupní smlouva- smlouva o prodeji Produktů ve smyslu Občanského zákoníku uzavřená mezi MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski a Zákazníkem, uzavřená prostřednictvím webových stránek Obchodu

7. Objednávka - Prohlášení zákazníka o úmyslu, směřující přímo k uzavření kupní smlouvy, s uvedením zejména druhu a počtu Produktů.

§2. Obecná ustanovení

1. Pravidla obsahují pravidla pro provoz internetového obchodu provozovaného na mag-complex.pl, včetně pravidel pro zadávání objednávek ze strany zákazníků.

2. Internetový obchod na adrese mag-complex.pl provozuje MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski, ul. Pólko 12, 83-130 Pelplin, NIP: 9580454017, REGON: 220880798.

3. Prodávající poskytuje tato Pravidla ve formátu PDF, který umožňuje jejich uložení na trvanlivém médiu v zařízení Zákazníka (stáhnout pdf).

4. Ustanovení předpisů zahrnují veškeré právní vztahy vyplývající z kupních smluv mezi MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski, dále jen prodávající, a subjektem odebírajícím od něj produkty, dále jen zákazník, uskutečněné na základě zásilkový prodej (prostřednictvím internetového obchodu).

5. Smluvní vztahy ve výše uvedeném rozsahu se řídí těmito podmínkami, pokud kupní nebo dodací smlouva nestanoví jinak.

6. Jakékoli změny a doplňky těchto Podmínek budou provedeny písemně pod hrozbou neplatnosti. Neplatnost jednoho ustanovení těchto podmínek neruší platnost zbývajících ustanovení. Případné spory mezi stranami, které vzniknou ze smluv uzavřených na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek, budou řešeny věcně příslušným soudem podle sídla prodávajícího.

7. Korespondenční adresa: Mag-Complex Radosław Jachimowski ul. Pólko 12, 83-130 Pelplin tel.: +48 533 451 444 e-mail: sklep@mag-complex.pl

§3. Pravidla pro používání internetového obchodu

1. Podmínkou pro zahájení používání Internetového obchodu je registrace pod ním.

2. Registrace probíhá vyplněním a přijetím registračního formuláře dostupného na jedné z webových stránek Obchodu.

3. Podmínkou registrace je souhlas s obsahem Pravidel a poskytnutí osobních údajů označených jako povinné.

4. Za účelem zajištění bezpečnosti přenosu zpráv a údajů v souvislosti se službami poskytovanými na Webu přijímá Internetový obchod technická a organizační opatření přiměřená míře ohrožení bezpečnosti poskytovaných služeb, zejména opatření zabránit získávání a úpravám osobních údajů zasílaných na internetu neoprávněnými osobami.

5. Zákazník je povinen zejména:

a) neposkytovat ani nepřenášet obsah zakázaný zákonem, např. obsah, který propaguje násilí, je pomlouvačný nebo porušuje osobnostní práva a jiná práva třetích osob,

b) užívat Internetový obchod způsobem, který nenarušuje jeho fungování, zejména používáním konkrétního softwaru nebo zařízení,

c) neprovádění akcí, jako je: zasílání nebo zveřejňování nevyžádaných obchodních informací (spam) v rámci Internetového obchodu,

d) používat Internetový obchod způsobem, který není nepohodlný pro ostatní zákazníky a pro MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski,

e) používat jakýkoli obsah obsažený v internetovém obchodě pouze pro osobní potřebu,

f) používat Internetový obchod způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona platného na území Polské republiky, s ustanoveními Pravidel, jakož i s obecnými zásadami používání internetu.

§4. Cenová nabídka

1. Cenová nabídka včetně akcí se vztahuje pouze na zásilkový prodej prováděný na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek zásilkového obchodu MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski

2. Všechny ceny uvedené v nabídce jsou v polských zlotých a jsou uvedeny jako čisté ceny (bez DPH) a hrubé (včetně DPH 23%). Cena nezahrnuje náklady na doručení Produktu do Místa dodání.

3. Prodávající si vyhrazuje právo upravit cenu platnou v době dodání objednaného zboží v případě změny celních a daňových sazeb, kolísání měn, náhlého zvýšení cen pohonných hmot a surovin, a to po předchozím odeslání změn na podmínky smlouvy kupujícímu.

4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny, pokud kupující po přijetí závazku změní podmínky objednávky (např. termín dodání, místo dodání, vybavení apod.).

§5. Objednat

1. Zákazník může provést objednávku v obchodě jednou z následujících možností:

a) Prostřednictvím webové stránky Obchodu: www.mag-complex.pl
b) Odesláním objednávky e-mailem na e-mailovou adresu prodávajícího: sekretariat@mag-complex.pl
c) Telefonicky na čísle: 58 535 16 96, 533 451 444, 505 551 404

2. Objednávku prostřednictvím webových stránek obchodu je možné provést po:

a) výběr objednaných Produktů (přidání Produktů do „košíku“);
b) vyplnění registračního formuláře (registrace)
c) přečtení a přijetí Pravidel.

3. Objednávka podaná e-mailem nebo telefonicky by měla obsahovat tyto údaje: jméno a příjmení zákazníka, bydliště, místo dodání, název produktu, číslo produktu, počet kusů, cenu produktu, způsob platby, NIP ( v případě firem). V případě podnikatelských subjektů také název firmy a adresu.

4. Termin realizacji zamówienia jest określony przy opisie produktu. W przypadku zmiany przez Sprzedawcę terminu realizacji zamówienia w stosunku do podanego w ofercie, Sprzedawca powiadomi Kupującego o dokładnym terminie realizacji w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku braku pisemnej rezygnacji z zamówienia przez Kupującego w ciągu kolejnych 10 dni roboczych od momentu wysłania potwierdzenia zamówienia przyjmuje się, że zamówienie podlega realizacji.

5. Sprzedawca zastrzega możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów lub nieprzewidzianych zmian w ofercie. Sprzedawca powiadomi o tym fakcie Kupującego w ciągu 10 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Jeżeli istnieją przeszkody obiektywne uniemożliwiające realizację zamówienia powodowane siłą wyższą, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia w uzgodnionym przez strony terminie późniejszym lub odstąpienie od umowy bez roszczeń ze strony Kupującego.

6. Produkt se považuje za dodaný Kupujícímu okamžikem přechodu práva nakládat se zbožím jako vlastník. Kupující nebo jím uvedený subjekt v objednávce je povinen potvrdit převzetí objednaného zboží čitelným podpisem a v případě, že je zákazníkem právnická osoba, navíc razítkem firmy.

§6. Platební metody

1. Zákazník si může vybrat způsob platby z následujících formulářů:

a) bankovním převodem - po obdržení proforma faktury (platba předem)
b) na dobírku (dobírka)
c) kreditní kartou nebo elektronickým převodem
d) blikem a rychlým převodem PayU

§7. Doručení zboží - náklady na doručení

1. Objednané produkty jsou dodávány na doručovací adresu uvedenou Zákazníkem, což je poštovní adresa v Polsku.

2. Vyložení produktu z vozidla a další související činnosti (např. jeho přivezení do budovy, odstranění obalů atd.) jsou v odpovědnosti zákazníka.

3. Kupující je povinen při dodání a za přítomnosti Přepravce dodané zboží kvantitativně a kvalitativně zkontrolovat. V případě množstevních nedostatků nebo poškození při přepravě je Kupující povinen sepsat za přítomnosti Přepravce protokol o neshodě a neprodleně o tom informovat Prodávajícího. Protokol sepsaný přímo při doručení je zárukou bezproblémové nápravy. I sebemenší poškození vnějšího obalu by mělo být vyznačeno na protokolu. V případě absence příslušné anotace přechází riziko odhalení kvantitativních nedostatků nebo škod na kupujícího. Poškození, které nelze při převzetí zjistit, je nutné písemně nahlásit prodávajícímu nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení zboží.

4. Zboží si může vyzvednout kupující nebo písemně pověřený zástupce kupujícího. Odpovědnost osoby přebírající zboží je při převzetí zboží čitelně podepsat dodací list. Takovým dokladem je alternativně: dodací list, dodací a přejímací protokol, specifikace nebo nákladní list. Předložený podpis by měl být datován, opatřen osobním razítkem a razítkem firmy kupujícího. V případě absence razítka musí být čitelný podpis v podobě jména a příjmení osoby, která zboží odebírá. Osoba vydávající zboží má právo požádat příjemce objednávky o předložení dokladu totožnosti za účelem ověření údajů.

5. Cena dopravy je uvedena na webových stránkách Obchodu a pokaždé se počítá, když si Zákazník vybere Produkty a přidá je do košíku.

6. Prodávající si vyhrazuje právo změnit náklady na dodání produktů zařazených do pravidelných akcí. O tomto je prodávající povinen zákazníka v podmínkách akce informovat.

§8. Prodejní fakturace

1. Fakturace prodeje bude probíhat v souladu s platnými předpisy. Faktura je přiložena ke zboží nebo zaslána poštou na adresu uvedenou zákazníkem.

2. Prodávající si vyhrazuje právo účtovat zálohu. Zaplacením zálohy na účet prodávajícího vzniká objednávka na výrobu speciálních, nekatalogových položek.

3. V případě, že zákazník odstoupí od objednávání speciálních, nekatalogových položek, hradí kupující administrativní a skladovací náklady prodávajícího ve výši až 30% hodnoty objednávky.

§9. Vrácení / výměna zboží

1. Klient, który nie jest Konsumentem może tylko i wyłącznie za zgodą Sprzedawcy dokonać zwrotu/wymiany dostarczonego towaru w ciągu 10 dni roboczych od momentu odbioru towaru, pod warunkiem, że:

  • výrobek nebyl používán a nejeví známky používání,
  • zboží je plně hodnotné, nepoškozené,
  • produkt není speciální, mimo katalogovou verzi.

V případě vrácení / výměny zboží si Prodávající vyhrazuje právo odečíst hrubou hodnotu předmětu objednávky až do výše 30%. Náklady na doručení vráceného/vyměněného zboží nese kupující.

V případě zrušení objednávky z důvodů, které prodávající nemůže ovlivnit, Kupujícímu bude účtována smluvní pokuta ve výši 30% z hrubé hodnoty předmětu objednávky. Pokud byl produkt kupujícímu zaslán, vyhrazuje si prodávající právo odečíst náklady na doručení.

2. Zákazník, který je spotřebitelem v souladu se zákonem ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů, může do 14 dnů odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu a bez vynaložení nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v čl. 33, čl. 34 zákona o právech spotřebitele. Právo na odstoupení od smlouvy se řídí čl. 38 zákona o právech spotřebitele.

3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy postačí zaslat vyjádření před uplynutím lhůty. (brzy ke stažení)

4. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Spotřebitele se na základě odst 2, jsou prodávající i zákazník, který je spotřebitelem, povinni vrátit vše, co na základě uzavřené smlouvy od druhé strany obdrželi.

Vrácený produkt zašlete na následující adresu: MAG-COMPLEX ul. Pólko 12, 83-130 Pelplin

§10. Reklamace vad produktu

1. PRODÁVAJÍCÍ dodržuje povinnost dodat Produkty bez vad.

2. PRODÁVAJÍCÍ může poskytnout zákazníkovi písemnou záruku. Pokud nebyla u vybraných výrobků prodloužena záruční doba, má se za to, že záruka byla poskytnuta na dobu 12 měsíců.

Záruka začíná doručením zboží a vztahuje se pouze na výrobní vady prodávaného zboží.

Záruka platí v Polsku.

Prodávající se zavazuje odstranit fyzickou vadu nebo dodat zboží bez vad za předpokladu, že Zákazník prodávajícího v záruční době písemně upozorní na zveřejnění vady. Volba způsobu odstranění vady je na Garantovi. Předání poškozeného zboží k opravě probíhá v souladu se záznamem v záručním listě nebo způsobem dohodnutým s prodávajícím.

Oprava nebo výměna výrobku za výrobek bez závad bude provedena co nejdříve. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v opravě a počítá se ode dne uplatnění reklamace do data uvedení zboží do užívání zákazníkem, vyjma státních svátků.

3. Pokud byla zákazníkovi, který není spotřebitelem, poskytnuta záruka na zboží a služby, je odpovědnost prodávajícího ze záruky za fyzické vady zboží a služeb vyloučena.

4. Má-li výrobek vadu, má zákazník právo uplatnit reklamaci podle ustanovení zákona ze dne 23. dubna 1964 občanského zákoníku (konsolidované znění, Sbírka zákonů 2014, položka 121 v platném znění), čl. 556 - 576 Záruka na vady.

5. Zákazník má právo na reklamaci v rámci záruky, pokud má zboží vady. Existují dva typy vad: fyzické a právní. Fyzickou vadou je nesoulad produktu se smlouvou. Dochází k němu zejména tehdy, když věc nemá vlastnosti, které by výrobek tohoto druhu měl mít, nemá vlastnosti, které spotřebitel uvedl prodávajícím nebo reklamou, nehodí se k účelu, o kterém kupující prodávajícího informoval, byl kupujícímu dodán v nekompletním stavu. Právní vada může naopak spočívat v tom, že zboží zakoupené Spotřebitelem je ve vlastnictví třetí osoby, je zatíženo právem třetí osoby nebo se vyznačuje omezením v užívání či nakládání s ním v důsledku rozhodnutí nebo rozhodnutí příslušného orgánu.

6. V případě vady může Zákazník uplatnit reklamaci u prodejce v rámci záruky a požadovat jeden ze čtyř úkonů:

a) výměna zboží za nové;
b) oprava zboží;
c) snížení ceny;
d) odstoupit od smlouvy - jde-li o vadu podstatnou.

Je-li zákazník spotřebitel, může místo odstranění vady navržené prodávajícím požadovat výměnu věci za bezvadnou, nebo místo výměny věci odstranění vady, ledaže by není možné uvést věc do souladu se smlouvou způsobem, který si zákazník, který je spotřebitelem, zvolil nebo by vyžadoval nadměrné náklady oproti způsobu navrženému prodávajícím. Volba požadavku závisí na zákazníkovi, k žádosti o slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy však nemusí dojít, pokud prodávající neprodleně a bez zbytečného obtíží kupujícího odstraní vadu nebo vymění vadnou věc za vadnou- jeden zdarma. Prodávající může za určitých podmínek navrhnout jiné řešení, než které požaduje zákazník, lze tak však učinit s přihlédnutím k následujícím okolnostem:

a) jednoduchost a rychlost výměny nebo opravy zboží;
b) povaha vady - významná nebo nevýznamná;
c) zda bylo zboží dříve inzerováno.

7. Pokud Zákazník požaduje výměnu věci nebo její opravu, může Prodávající odmítnout této žádosti vyhovět, pokud Zákazníkem uvedená možnost:

a) by bylo pro Prodávajícího nemožné, popř
b) by vyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání s druhou možnou žádostí.

8. Prodávající může navrhnout jiné řešení. Bez ohledu na výše uvedené může Spotřebitel v této situaci změnit svou volbu a požadovat uvedení zboží do souladu se smlouvou jiným způsobem, tedy snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy.

9. Prodávající musí zboží vyměnit nebo odstranit vadu v přiměřené lhůtě, která nepřesáhne 17 kalendářních dnů. Pokud Prodávající tuto lhůtu nedodrží, může mu ZÁKAZNÍK stanovit lhůtu pro splnění požadavku. V případě další nečinnosti PRODÁVAJÍCÍHO a uplynutí stanovené lhůty je Spotřebitel oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat slevu z ceny.

10. Prodávající odpovídá Zákazníkovi za zboží prodané v záruce, pokud je vada zjištěna do 2 let ode dne jejího vydání. Zákazník by měl prokázat, že vada zboží existovala již v době nákupu.

11. Stížnost lze podat jakoukoli formou. Pro důkazní účely je nejbezpečnější tak učinit písemně. Popište zjištěnou závadu a specifikujte své nároky v rámci záruky. Zákazník může reklamační dopis podat přímo prodejci (po potvrzení na samostatné kopii) nebo jej zaslat doporučeně s vyžádanou dodejkou nebo na e-mailovou adresu: sklep@mag-complex.pl 

12. Pokud se žádost podaná Zákazníkem, který je Spotřebitelem s reklamací, týká: a) opravy zboží, b) výměny zboží za nové, c) snížení ceny zboží, je Prodávající povinen reklamaci posoudit do 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání. V případě nedodržení této lhůty se má za to, že reklamace je oprávněná.

13. Inzerované Produkty zašlete zpět spolu s informací o důvodu reklamace na adresu: MAG-COMPLEX, ul. Pólko 12, 83-130 Pelplin s pozn "MAG-KOMPLEXNÍ STÍŽNOST".

14. Náklady vzniklé Spotřebiteli spojené s vrácením inzerovaného produktu uhradí Prodávající.

§11 Reklamace týkající se poskytování elektronických služeb

1. MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski podniká kroky k zajištění správného fungování Obchodu v rozsahu, který vyplývá ze současných technických znalostí, a zavazuje se v přiměřené době odstranit veškeré nesrovnalosti nahlášené zákazníky.

2. Zákazník je povinen neprodleně informovat MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski o jakýchkoli nesrovnalostech nebo přerušeních fungování webových stránek Internetového obchodu.

3. Nesrovnalosti související s fungováním Obchodu může Zákazník nahlásit e-mailem na adresu sklep@mag-complex.pl nebo pomocí kontaktního formuláře.

4. Zákazník by měl v reklamaci uvést své jméno a příjmení, korespondenční adresu, druh a datum nesrovnalostí souvisejících s fungováním Obchodu.

5. MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski se zavazuje zvážit každou reklamaci do 14 dnů, a pokud to nebylo možné, v této lhůtě informovat zákazníka, kdy bude reklamace projednána.

§12. Ochrana osobních údajů

1. Správcem osobních údajů je Prodávající.

2. Zákazník registrací souhlasí se shromažďováním a zpracováním osobních údajů uvedených ve formuláři prodávajícím ve smyslu zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (Sbírka zákonů z roku 2002, č. 101, bod 926, ve znění pozdějších předpisů) .) za účelem plnění smlouvy. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpřístupněny subjektům, jejichž prostřednictvím Prodávající realizuje Objednávku.

3. Pro vyřízení Objednávky je nezbytné poskytnutí následujících osobních údajů Zákazníkem: jméno, příjmení, e-mailová adresa, ulice, číslo budovy a bytu, PSČ, město, země, telefonní číslo. V případě podnikatelských subjektů název společnosti, údaje o adrese, daňové identifikační číslo.

4. Zákazník registrací nebo přihlášením k odběru newsletteru může udělit souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých ve formuláři pro účely reklamy, průzkumu trhu, průzkumu chování a preferencí zákazníků, a to za účelem zpracování výsledků těchto studií pro účely za účelem zvýšení kvality služeb poskytovaných prodávajícím.

5. Po odeslání zakoupeného zboží je Obchod na základě smlouvy s Kupujícím povinen zaslat Kupujícímu na e-mailovou adresu výzvu k vyplnění dotazníku za účelem prověření jeho názoru na transakci. Kupující je oprávněn, nikoli však povinen jej vyplnit.

6. Zákazník má právo na přístup k poskytnutým osobním údajům a jejich opravu, jakož i právo požadovat výmaz údajů.