§1 Definície:

Pojmy používané v pravidlách znamenajú:

1. Zákazník - fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, ako aj právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ak má spôsobilosť na právne úkony podľa osobitných predpisov;

2. Spotrebiteľ - fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, zadávajúca objednávku v obchode, ktorá priamo nesúvisí s jej obchodnou alebo odbornou činnosťou.

3. Predpisy - tento poriadok pre poskytovanie elektronických služieb ako súčasti internetového obchodu mag-complex.pl

4. Skladujte- webová stránka dostupná na adrese mag-complex.pl, prostredníctvom ktorej môže zákazník najmä zadávať objednávky

5. Produkt - produkty prezentované v Internetovom obchode;

6. Kúpna zmluva- zmluva o predaji Produktov v zmysle Občianskeho zákonníka, uzatvorená medzi MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski a Zákazníkom, uzatvorená prostredníctvom internetovej stránky Obchodu

7. Objednávka - Vyhlásenie zákazníka o úmysle, zamerané priamo na uzavretie kúpnej zmluvy, s uvedením najmä druhu a počtu Produktov.

§2. Všeobecné ustanovenia

1. Pravidlá obsahujú pravidlá prevádzky Internetového obchodu prevádzkovaného na mag-complex.pl, vrátane pravidiel pre zadávanie objednávok zákazníkom.

2. Internetový obchod na adrese mag-complex.pl prevádzkuje MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski, ul. Pólko 12, 83-130 Pelplin, NIP: 9580454017, REGON: 220880798.

3. Predávajúci poskytuje tieto Pravidlá vo formáte PDF, ktorý umožňuje ich uloženie na trvanlivom médiu v zariadení Zákazníka (stiahnuť pdf).

4. Ustanovenia predpisov zahŕňajú všetky právne vzťahy vyplývajúce z kúpnych zmlúv medzi MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski, ďalej len Predávajúci, a subjektom nakupujúcim od neho produkty, ďalej len Zákazník, realizované na základe zásielkový predaj (cez internetový obchod).

5. Zmluvné vzťahy vo vyššie uvedenom rozsahu sa riadia týmito podmienkami, ak kúpna zmluva alebo zmluva o dodávke neustanovuje inak.

6. Akékoľvek zmeny a doplnky k týmto Podmienkam budú vykonané písomne pod hrozbou neplatnosti. Neplatnosť jedného ustanovenia týchto podmienok neruší platnosť ostatných ustanovení. Prípadné spory medzi zmluvnými stranami, ktoré vzniknú zo zmlúv uzatvorených na základe týchto všeobecných obchodných podmienok, budú riešené vecne príslušným súdom podľa sídla predávajúceho.

7. Korešpondenčná adresa: Mag-Complex Radosław Jachimowski ul. Pólko 12, 83-130 Pelplin tel.: +48 533 451 444 e-mail: sklep@mag-complex.pl

§3. Pravidlá používania internetového obchodu

1. Podmienkou začatia používania Internetového obchodu je registrácia pod ním.

2. Registrácia prebieha vyplnením a prijatím registračného formulára dostupného na jednej z webových stránok Obchodu.

3. Podmienkou registrácie je súhlas s obsahom Nariadení a poskytnutie osobných údajov označených ako povinné.

4. Internetový obchod za účelom zaistenia bezpečnosti prenosu správ a údajov v súvislosti so službami poskytovanými na Webovej stránke prijíma technické a organizačné opatrenia primerané stupňu ohrozenia bezpečnosti poskytovaných služieb, najmä opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti poskytovaných služieb. zabrániť získavaniu a úprave osobných údajov zasielaných na internete neoprávnenými osobami.

5. Zákazník je povinný najmä:

a) neposkytovať ani neprenášať obsah zakázaný zákonom, napríklad obsah, ktorý propaguje násilie, je hanlivý alebo porušuje osobné práva a iné práva tretích osôb,

b) používať Internetový obchod spôsobom, ktorý nenarúša jeho fungovanie, najmä používaním konkrétneho softvéru alebo zariadení,

c) nepodnikanie akcií ako: odosielanie alebo zverejňovanie nevyžiadaných obchodných informácií (spam) v rámci Internetového obchodu,

d) používať Internetový obchod spôsobom, ktorý nie je nevýhodný pre ostatných zákazníkov a pre MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski,

e) používať akýkoľvek obsah v Internetovom obchode iba pre osobnú potrebu,

f) používať Internetový obchod spôsobom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona platného na území Poľskej republiky, ustanoveniami Predpisov, ako aj všeobecnými zásadami používania internetu.

§4. Cenová ponuka

1. Cenová ponuka vrátane akcií sa vzťahuje len na zásielkový predaj realizovaný na základe týchto Všeobecných obchodných podmienok zásielkového obchodu MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski

2. Všetky ceny uvedené v ponuke sú v poľských zlotých a sú prezentované ako netto ceny (bez DPH) a brutto (vrátane DPH 23%). Cena nezahŕňa náklady na doručenie Produktu na Miesto dodania.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu platnú v čase dodania objednaného tovaru v prípade zmeny colných a daňových sadzieb, menových výkyvov, náhlych zvýšení cien pohonných hmôt a surovín po predchádzajúcom zaslaní zmien na zmluvných podmienok Kupujúcemu.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny, ak kupujúci po prijatí záväzku zmení podmienky objednávky (napr. termín dodania, miesto dodania, vybavenie a pod.).

§5. objednať

1. Zákazník môže zadať objednávku v obchode jednou z nasledujúcich možností:

a) Prostredníctvom webovej stránky Obchodu: www.mag-complex.pl
b) Odoslaním objednávky e-mailom na e-mailovú adresu predávajúceho: sekretariat@mag-complex.pl
c) telefonicky na čísle: 58 535 16 96, 533 451 444, 505 551 404

2. Zadanie objednávky cez webovú stránku obchodu je možné po:

a) výber objednaných Produktov (pridanie Produktov do „košíka“);
b) vyplnenie registračného formulára (registrácia)
c) prečítanie a prijatie Nariadenia.

3. Objednávka uskutočnená e-mailom alebo telefonicky by mala obsahovať tieto údaje: Meno a priezvisko Zákazníka, bydlisko, Miesto dodania, Názov Produktu, Číslo produktu, počet kusov, Cena Produktu, Spôsob platby, NIP ( v prípade spoločností). V prípade podnikateľských subjektov aj názov spoločnosti a údaje o adrese.

4. Termin realizacji zamówienia jest określony przy opisie produktu. W przypadku zmiany przez Sprzedawcę terminu realizacji zamówienia w stosunku do podanego w ofercie, Sprzedawca powiadomi Kupującego o dokładnym terminie realizacji w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku braku pisemnej rezygnacji z zamówienia przez Kupującego w ciągu kolejnych 10 dni roboczych od momentu wysłania potwierdzenia zamówienia przyjmuje się, że zamówienie podlega realizacji.

5. Sprzedawca zastrzega możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów lub nieprzewidzianych zmian w ofercie. Sprzedawca powiadomi o tym fakcie Kupującego w ciągu 10 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Jeżeli istnieją przeszkody obiektywne uniemożliwiające realizację zamówienia powodowane siłą wyższą, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia w uzgodnionym przez strony terminie późniejszym lub odstąpienie od umowy bez roszczeń ze strony Kupującego.

6. Tovar sa považuje za dodaný Kupujúcemu okamihom prechodu práva nakladať s tovarom na vlastníka. Kupujúci alebo ním uvedený subjekt v objednávke je povinný potvrdiť prevzatie objednaného tovaru čitateľným podpisom a v prípade, že objednávateľom je právnická osoba, aj pečiatkou firmy.

§6. Spôsob platby

1. Zákazník si môže vybrať spôsob platby z nasledujúcich foriem:

a) bankovým prevodom - po obdržaní proforma faktúry (platba vopred)
b) na dobierku (na dobierku)
c) kreditnou kartou alebo elektronickým prevodom
d) blikom a rýchlym prevodom PayU

§7. Dodanie tovaru - náklady na doručenie

1. Objednané produkty sú doručené na dodaciu adresu uvedenú zákazníkom, ktorou je poštová adresa v Poľsku.

2. Vyloženie produktu z vozidla a ďalšie súvisiace činnosti (napr. prinesenie do budovy, odstránenie obalov a pod.) sú v kompetencii Zákazníka.

3. Kupujúci je povinný kvantitatívne a kvalitatívne skontrolovať dodaný tovar v čase dodania a za prítomnosti Dopravcu. V prípade kvantitatívnych nedostatkov alebo poškodenia pri preprave je Kupujúci povinný vyhotoviť za prítomnosti Dopravcu protokol o nezhode a bezodkladne o tom upovedomiť Predávajúceho. Protokol vyhotovený priamo pri doručení je zárukou bezproblémovej nápravy. Aj najmenšie poškodenie vonkajšieho obalu by malo byť vyznačené na protokole. V prípade absencie vhodnej poznámky prechádza riziko odhalenia kvantitatívnych nedostatkov alebo škôd na Kupujúceho. Poškodenie, ktoré nie je možné pri prevzatí zistiť, je potrebné písomne nahlásiť predávajúcemu najneskôr do 2 pracovných dní od doručenia tovaru.

4. Tovar môže prevziať kupujúci alebo písomne splnomocnený zástupca kupujúceho. Je povinnosťou preberajúcej osoby, aby pri prevzatí tovaru čitateľne podpísala dodací list. Takýmto dokladom je alternatívne: dodací list, dodací a preberací protokol, špecifikácia alebo nákladný list. Predložený podpis by mal byť datovaný, s osobnou pečiatkou a pečiatkou spoločnosti Kupujúceho. V prípade absencie pečiatky musí byť čitateľný podpis v podobe mena a priezviska preberajúcej osoby. Osoba, ktorá tovar vydáva, má právo požiadať osobu prijímajúcu objednávku o predloženie dokladu totožnosti za účelom overenia údajov.

5. Cena dopravy je uvedená na webovej stránke Obchodu a je vypočítaná vždy, keď si Zákazník vyberie Produkty a pridá ich do košíka.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť náklady na doručenie produktov zaradených do pravidelných akcií. O tomto je predávajúci povinný zákazníka informovať v podmienkach akcie.

§8. Predajná fakturácia

1. Fakturácia predaja bude realizovaná v súlade s platnými predpismi. Faktúra je priložená k tovaru alebo zaslaná poštou na adresu uvedenú zákazníkom.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať zálohu. Zaplatením zálohy na účet predávajúceho sa spúšťa objednávka na výrobu špeciálneho, nekatalógového tovaru.

3. Ak zákazník odstúpi od objednávania špeciálnych, nekatalógových položiek, hradí administratívne a skladovacie náklady predávajúceho vo výške až 30% hodnoty objednávky.

§9. Vrátenie/výmena tovaru

1. Klient, który nie jest Konsumentem może tylko i wyłącznie za zgodą Sprzedawcy dokonać zwrotu/wymiany dostarczonego towaru w ciągu 10 dni roboczych od momentu odbioru towaru, pod warunkiem, że:

  • tovar nebol používaný a nejaví známky používania,
  • tovar je plne hodnotný, nepoškodený,
  • produkt nie je špeciálna, mimo katalógová verzia.

V prípade vrátenia / výmeny tovaru si Predávajúci vyhradzuje právo odpočítať brutto hodnotu predmetu objednávky až do výšky 30%. Náklady na doručenie vráteného/vymeneného tovaru znáša Kupujúci.

V prípade zrušenia objednávky z dôvodov, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, Kupujúcemu bude účtovaná zmluvná pokuta vo výške 30% z brutto hodnoty predmetu objednávky. Ak bol tovar zaslaný kupujúcemu, predávajúci si vyhradzuje právo odpočítať náklady na doručenie.

2. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov, môže do 14 dní od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez vynaloženia nákladov, okrem nákladov uvedených v čl. 33, čl. 34 zákona o právach spotrebiteľa. Na právo na odstúpenie od zmluvy sa vzťahuje čl. 38 zákona o právach spotrebiteľov.

3. Na dodržanie lehoty na odstúpenie spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy postačuje zaslanie vyjadrenia pred uplynutím lehoty. (čoskoro na stiahnutie)

4. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Spotrebiteľa, na základe uvedenom v ods 2 je Predávajúci aj Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom, povinný vrátiť všetko, čo na základe uzatvorenej zmluvy od druhej zmluvnej strany dostal.

Vrátený produkt zašlite na adresu: MAG-COMPLEX ul. Pólko 12, 83-130 Pelplin

§10. Reklamácie chýb Produktu

1. PREDÁVAJÚCI si plní povinnosť dodať Produkty bez vád.

2. PREDÁVAJÚCI môže poskytnúť zákazníkovi písomnú záruku. Ak nebola u vybraných produktov predĺžená záručná doba, má sa za to, že záruka bola poskytnutá na dobu 12 mesiacov.

Záruka začína plynúť dodaním tovaru a vzťahuje sa len na výrobné chyby predávaného tovaru.

Záruka platí v Poľsku.

Predávajúci sa zaväzuje odstrániť fyzickú vadu alebo dodať tovar bez vád za predpokladu, že zákazník v záručnej dobe predávajúceho písomne informoval o zistení vady. Výber spôsobu odstránenia vady je na Garantovi. Dodanie poškodeného tovaru na opravu prebieha v súlade so záznamom v záručnom liste alebo spôsobom dohodnutým s predávajúcim.

Oprava alebo výmena produktu za produkt bez chýb sa uskutoční čo najskôr. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú je tovar v oprave a počíta sa odo dňa uplatnenia reklamácie do dňa uvedenia tovaru do užívania zákazníkom, okrem sviatkov.

3. Ak bola Zákazníkovi, ktorý nie je Spotrebiteľom, poskytnutá záruka na tovar a služby, je zodpovednosť Predávajúceho zo záruky za fyzické vady tovaru a služieb vylúčená.

4. Ak má výrobok chybu, zákazník má právo na reklamáciu podľa ustanovení zákona z 23. apríla 1964 Občiansky zákonník (konsolidované znenie, Zb. 2014, bod 121 v znení neskorších predpisov), čl. 556 - 576 Záruka na chyby.

5. Zákazník má právo na reklamáciu v rámci záruky, ak má tovar vady. Existujú dva typy chýb: fyzické a právne. Fyzická chyba je nesúlad produktu so zmluvou. Vyskytuje sa najmä vtedy, keď vec nemá vlastnosti, ktoré by tovar tohto druhu mal mať, nemá vlastnosti, ktoré spotrebiteľ uviedol predávajúci alebo reklama, nie je vhodná na účel, o ktorom kupujúci predávajúceho informoval, bol kupujúcemu dodaný v nekompletnom stave. Na druhej strane právna vada môže spočívať v tom, že tovar zakúpený Spotrebiteľom je vo vlastníctve tretej osoby, je zaťažený právom tretej osoby alebo sa vyznačuje obmedzeniami pri používaní alebo nakladaní s ním v dôsledku rozhodnutia alebo rozhodnutia príslušného orgánu.

6. V prípade vady môže Zákazník uplatniť u predávajúceho reklamáciu v rámci záruky a požadovať jeden zo štyroch úkonov:

a) výmena tovaru za nový;
b) oprava tovaru;
c) zníženie ceny;
d) odstúpiť od zmluvy - ak je vada podstatná.

Ak je kupujúci spotrebiteľ, môže namiesto odstránenia vady navrhované predávajúcim požadovať výmenu veci za bezvadnú, alebo namiesto výmeny veci požadovať odstránenie vady, ak nie je možné uviesť vec do súladu so zmluvou spôsobom, ktorý si zákazník, ktorý je spotrebiteľom, zvolil alebo by si to vyžadovalo nadmerné náklady v porovnaní so spôsobom navrhovaným predávajúcim. Výber požiadavky závisí od kupujúceho, k žiadosti o zníženie ceny alebo odstúpenie od zmluvy však nemusí dôjsť, ak predávajúci bezodkladne a bez zbytočného obťažovania kupujúceho odstráni vadu alebo vymení chybnú vec za vadnú. jeden zadarmo. Predávajúci môže za určitých podmienok navrhnúť aj iné riešenie, ako požaduje zákazník, avšak môže tak urobiť s prihliadnutím na tieto okolnosti:

a) jednoduchosť a rýchlosť výmeny alebo opravy tovaru;
b) povaha vady – významná alebo nevýznamná;
c) či bol tovar predtým reklamovaný.

7. Ak Zákazník požaduje výmenu veci alebo jej opravu, Predávajúci môže tejto požiadavke odmietnuť vyhovieť za predpokladu, že Zákazníkom označená možnosť:

a) by bolo pre Predávajúceho nemožné, príp
b) by si vyžadovalo nadmerné náklady v porovnaní s druhou možnou žiadosťou.

8. Predávajúci môže navrhnúť iné riešenie. Bez ohľadu na vyššie uvedené môže Spotrebiteľ v tejto situácii zmeniť svoju voľbu a požadovať uvedenie tovaru do súladu so zmluvou iným spôsobom, t.j. zníženie ceny alebo odstúpenie od zmluvy.

9. Predávajúci je povinný vymeniť tovar alebo odstrániť vadu v primeranej lehote, ktorá nepresiahne 17 kalendárnych dní. Ak Predávajúci túto lehotu nedodrží, ZÁKAZNÍK mu môže určiť lehotu na splnenie požiadavky. V prípade ďalšej nečinnosti PREDÁVAJÚCEHO a uplynutí predpísanej lehoty je Spotrebiteľ oprávnený od zmluvy odstúpiť alebo požadovať zníženie ceny.

10. Predávajúci zodpovedá objednávateľovi za predaný tovar v záruke, ak sa vada zistí do 2 rokov odo dňa jej sprístupnenia. Zákazník by mal preukázať, že vada tovaru existovala už v čase nákupu.

11. Sťažnosť možno podať akoukoľvek formou. Na účely dôkazov je najbezpečnejšie urobiť tak písomne. Popíšte pozorovanú závadu a špecifikujte svoje nároky v rámci záruky. Zákazník môže reklamačný list zaslať priamo predávajúcemu (po potvrdení na samostatnej kópii) alebo ho zaslať doporučene s doručenkou alebo na e-mailovú adresu sklep@mag-complex.pl 

12. Ak sa žiadosť zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, s reklamáciou týka: a) opravy tovaru, b) výmeny tovaru za nový, c) zníženia ceny tovaru, je predávajúci povinný na posúdenie sťažnosti do 14 kalendárnych dní odo dňa jej podania. V prípade nedodržania tejto lehoty sa má za to, že reklamácia je oprávnená.

13. Reklamované produkty zašlite späť spolu s informáciou o dôvode reklamácie na adresu: MAG-COMPLEX, ul. Pólko 12, 83-130 Pelplin s pozn "MAG-KOMPLEXNÁ REKLAMÁCIA".

14. Náklady, ktoré Spotrebiteľovi vznikli v súvislosti s vrátením reklamovaného produktu, uhradí Predávajúci.

§11 Reklamácie týkajúce sa poskytovania elektronických služieb

1. MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski podniká kroky na zabezpečenie správneho fungovania Obchodu v rozsahu, ktorý vyplýva zo súčasných technických znalostí, a zaväzuje sa v primeranom čase odstrániť akékoľvek nezrovnalosti nahlásené zákazníkmi.

2. Zákazník je povinný bezodkladne informovať MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski o akýchkoľvek nezrovnalostiach alebo prerušeniach fungovania webovej stránky Internetového obchodu.

3. Nezrovnalosti súvisiace s fungovaním Obchodu môže Zákazník nahlásiť e-mailom na adresu sklep@mag-complex.pl alebo pomocou kontaktného formulára.

4. Zákazník by mal v reklamácii uviesť svoje meno a priezvisko, korešpondenčnú adresu, druh a dátum nezrovnalostí súvisiacich s fungovaním Obchodu.

5. MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski sa zaväzuje posúdiť každú reklamáciu do 14 dní, a ak to nebolo možné, v tejto lehote informovať zákazníka, kedy bude reklamácia posúdená.

§12. Ochrana osobných údajov

1. Správcom osobných údajov je Predávajúci.

2. Zákazník registráciou súhlasí so zhromažďovaním a spracovaním osobných údajov uvedených vo formulári Predávajúcim v zmysle zákona z 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov (Zb. z. z roku 2002, č. 101, bod 926 v znení neskorších predpisov) za účelom plnenia zmluvy. Za týmto účelom môžu byť osobné údaje sprístupnené subjektom, prostredníctvom ktorých Predávajúci realizuje Objednávku.

3. Pre vybavenie Objednávky je nevyhnutné poskytnutie nasledujúcich osobných údajov Zákazníkom: meno, priezvisko, e-mailová adresa, ulica, číslo budovy a bytu, PSČ, mesto, krajina, telefónne číslo. V prípade podnikateľských subjektov názov spoločnosti, adresa, daňové identifikačné číslo.

4. Zákazník registráciou alebo prihlásením sa k odberu noviniek môže súhlasiť so spracovaním osobných údajov poskytnutých vo formulári na účely inzercie, prieskumu trhu, prieskumu správania a preferencií zákazníkov, s cieľom výsledkov týchto štúdií pre účelom zvyšovania kvality služieb poskytovaných Predávajúcim.

5. Po odoslaní zakúpeného tovaru je Obchod na základe zmluvy s Kupujúcim povinný zaslať Kupujúcemu na e-mailovú adresu výzvu na vyplnenie dotazníka za účelom preskúmania jeho názoru na transakciu. Kupujúci je oprávnený, nie však povinný ho vyplniť.

6. Zákazník má právo na prístup k poskytnutým osobným údajom a ich opravu, ako aj právo požadovať vymazanie údajov.