§1 Definície:

Pojmy používané v pravidlách znamenajú:

1. Zákazník – fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, ako aj právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ak má spôsobilosť na právne úkony podľa osobitných predpisov;

2. Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, zadáva v obchode objednávku, ktorá priamo nesúvisí s jej obchodnou alebo profesijnou činnosťou.

3. Predpisy – tieto predpisy pre poskytovanie elektronických služieb v rámci internetového obchodu mag-complex.pl

4. Obchod– webová stránka dostupná na mag-complex.pl, prostredníctvom ktorej môže zákazník najmä zadávať objednávky

5. Produkt – produkty prezentované v Internetovom obchode;

6. Kúpna zmluva– Zmluva o predaji produktu v zmysle Občianskeho zákonníka, uzatvorená medzi MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski a Zákazníkom, uzatvorená prostredníctvom webovej stránky Obchodu

7. Objednávka – prejav vôle Zákazníka smerujúci priamo k uzavretiu kúpnej zmluvy s uvedením najmä druhu a počtu Produktov.

§2. Všeobecné ustanovenia

1. Pravidlá obsahujú pravidlá prevádzky Internetového obchodu prevádzkovaného na mag-complex.pl, vrátane pravidiel pre zadávanie objednávok Zákazníkmi.

2. Internetový obchod na adrese mag-complex.pl prevádzkuje MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski, ul. Mickiewicza 14a/1, 83-130 Pelplin, NIP: 9580454017, REGON: 220880798.

3. Predávajúci poskytuje tieto Pravidlá vo formáte PDF umožňujúcom ich uloženie na trvanlivé médium na zariadení Zákazníka (stiahnuť PDF).

4. Ustanovenia predpisov sa vzťahujú na všetky právne vzťahy vyplývajúce z kúpnych zmlúv medzi MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski, ďalej len Predávajúci, a subjektom, ktorý od neho nakupuje produkty, ďalej len Zákazník, realizované na základe zásielkový predaj (cez internetový obchod).

5. Zmluvné vzťahy vo vyššie uvedenom rozsahu sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ak kúpna zmluva alebo zmluva o dodávke neustanovuje inak.

6. Akékoľvek zmeny a doplnky k týmto Podmienkam musia byť vykonané písomne, aby boli neplatné. Neplatnosť jedného ustanovenia týchto obchodných podmienok neruší platnosť ostatných ustanovení. Prípadné spory medzi zmluvnými stranami, ktoré vzniknú zo zmlúv uzatvorených na základe týchto všeobecných obchodných podmienok, budú riešené súdom príslušným podľa sídla predávajúceho.

7. Korešpondenčná adresa: Mag-Complex Radosław Jachimowski ul. Mickiewicza 14a/1, 83-130 Pelplin tel.: +48 533 451 444 e-mail: sklep@mag-complex.pl

§3. Pravidlá používania internetového obchodu

1. Podmienkou začatia používania Internetového obchodu je registrácia v rámci neho.

2. Registrácia prebieha vyplnením a prijatím registračného formulára dostupného na jednej z webových stránok Obchodu.

3. Podmienkou registrácie je súhlas s obsahom Nariadení a poskytnutie osobných údajov označených ako povinné.

4. Internetový obchod za účelom zaistenia bezpečnosti prenosu správ a údajov v súvislosti so službami poskytovanými na Webovej stránke prijíma technické a organizačné opatrenia primerané miere rizika pre bezpečnosť poskytovaných služieb, najmä opatrenia zabrániť neoprávneným osobám získavať a upravovať osobné údaje zasielané na internete.

5. Zákazník je povinný najmä:

a) neposkytovať alebo neprenášať obsah zakázaný zákonom, napríklad obsah propagujúci násilie, ohováranie alebo porušovanie osobnostných práv a iných práv tretích osôb,

b) používať Internetový obchod spôsobom, ktorý nenarúša jeho fungovanie, najmä používaním konkrétneho softvéru alebo zariadení,

c) nepodnikať kroky ako: odosielanie alebo zverejňovanie nevyžiadaných obchodných informácií v internetovom obchode (spam),

d) používať Internetový obchod spôsobom, ktorý nie je nevýhodný pre ostatných zákazníkov a pre MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski,

e) používať všetok obsah uverejnený v Internetovom obchode iba pre svoju osobnú potrebu,

f) používať Internetový obchod spôsobom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona platného na území Poľskej republiky, s ustanoveniami Predpisov, ako aj so všeobecnými zásadami používania internetu.

§4. Cenová ponuka

1. Cenová ponuka vrátane akcií sa vzťahuje len na zásielkový predaj realizovaný na základe týchto Všeobecných obchodných podmienok zásielkového predaja MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski

2. Všetky ceny uvedené v ponuke sú v poľských zlotých a sú prezentované netto (bez DPH) a brutto (vrátane DPH 23%). Cena nezahŕňa náklady na doručenie Produktu na Miesto dodania.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu platnú v čase dodania objednaného tovaru v prípade zmeny colných a daňových sadzieb, kolísania menového kurzu, náhlych zvýšení cien pohonných hmôt a surovín, po predchádzajúcom upozornení zmeny podmienok plnenia objednávky Kupujúcemu.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny, ak kupujúci po prijatí záväzku zmení podmienky objednávky (napr. termín dodania, miesto dodania, vybavenie a pod.).

§5. objednať

1. Zákazník môže zadať objednávku v Obchode jednou z nasledujúcich možností:

a) Prostredníctvom webovej stránky Obchodu: www.mag-complex.pl
b) Odoslaním objednávky e-mailom na e-mailovú adresu predávajúceho: sekretariat@mag-complex.pl
c) Telefonicky na číslach: 58 535 16 96, 533 451 444, 505 551 404

2. Zadanie objednávky cez webovú stránku obchodu je možné po:

a) výber objednaných Produktov (pridanie Produktov do „košíka“);
b) vyplnenie registračného formulára (registrácia)
c) prečítanie a prijatie Nariadenia.

3. Objednávka uskutočnená e-mailom alebo telefonicky by mala obsahovať tieto údaje: Meno a priezvisko objednávateľa, bydlisko, miesto dodania, Názov Tovaru, Číslo Tovaru, množstvo, Cena Tovaru, spôsob platby, DIČ (v v prípade spoločností). V prípade podnikateľských subjektov aj názov spoločnosti a údaje o adrese.

4. Termín dokončenia objednávky je uvedený v popise produktu. V prípade, že predávajúci zmení termín vybavenia objednávky oproti termínu uvedenému v ponuke, predávajúci upozorní kupujúceho na presný termín vybavenia objednávky v potvrdení objednávky. Ak kupujúci písomne nezruší objednávku do 10 pracovných dní od odoslania potvrdenia objednávky, má sa za to, že objednávka sa spracováva.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky v prípade vyčerpania zásob alebo nepredvídateľných zmien v ponuke. Predávajúci bude o tejto skutočnosti kupujúceho informovať do 10 pracovných dní od zadania objednávky. Ak sa vyskytnú objektívne prekážky brániace realizácii objednávky z dôvodu vyššej moci, predávajúci si vyhradzuje právo dokončiť objednávku v neskoršom termíne dohodnutom zmluvnými stranami alebo od zmluvy odstúpiť bez nárokov zo strany kupujúceho.

6. Tovar sa považuje za dodaný Kupujúcemu prechodom práva nakladať s tovarom ako vlastník. Kupujúci alebo ním uvedený subjekt v objednávke je povinný potvrdiť prevzatie objednaného tovaru čitateľným podpisom a v prípade, že je objednávateľom právnická osoba, aj pečiatkou firmy.

§6. Spôsob platby

1. Zákazník si môže vybrať spôsob platby z nasledujúcich možností:

a) prevodom – po obdržaní proforma faktúry (platba vopred)
b) na dobierku (na dobierku)
c) kreditnou kartou alebo elektronickým prevodom
d) Blik a rýchly prevod PayU

§7. Dodanie tovaru - náklady na doručenie

1. Objednané produkty sú doručované na dodaciu adresu uvedenú Zákazníkom, ktorou je poštová adresa v Poľsku.

2. Vyloženie produktu z vozidla a ďalšie súvisiace činnosti (napr. prinesenie do budovy, odstránenie obalov a pod.) sú v kompetencii Zákazníka.

3. Kupujúci je povinný kvantitatívne a kvalitatívne skontrolovať dodaný tovar v čase dodania a za prítomnosti Dopravcu. V prípade zistenia nedostatkov v množstve alebo poškodení pri preprave je Kupujúci povinný vyhotoviť v prítomnosti Dopravcu protokol o nezrovnalosti a bezodkladne o tom upovedomiť Predávajúceho. Zárukou bezproblémovej nápravy je protokol spísaný ihneď po doručení. Aj najmenšie poškodenie vonkajšieho obalu by malo byť zaznamenané na protokole. V prípade absencie vhodnej poznámky prechádza riziko odhalenia množstevných nedostatkov alebo poškodenia na Kupujúceho. Akékoľvek poškodenie, ktoré nie je možné zistiť pri prevzatí tovaru, je potrebné písomne nahlásiť predávajúcemu najneskôr do 2 pracovných dní od doručenia tovaru.

4. Tovar môže prevziať kupujúci alebo písomne splnomocnený zástupca kupujúceho. Je povinnosťou preberajúcej osoby pri prevzatí tovaru čitateľne podpísať dodací list. Takýmto dokladom sú zameniteľné: dodací list WZ, dodací a preberací protokol, špecifikácia alebo prepravný list. Predložený podpis by mal byť datovaný, s pečiatkou mena Kupujúceho a firemnou pečiatkou Kupujúceho. Ak pečiatka chýba, podpis v podobe mena a priezviska osoby preberajúcej tovar musí byť čitateľný. Osoba, ktorá tovar vydáva, má právo požiadať osobu prijímajúcu objednávku o predloženie dokladu potvrdzujúceho jej totožnosť za účelom overenia údajov.

5. Cena dopravy je uvedená na webovej stránke obchodu a je vypočítaná vždy, keď si zákazník vyberie produkty a pridá ich do košíka.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť náklady na doručenie produktov zaradených do pravidelných akcií. Predávajúci je povinný o tom Zákazníka informovať v podmienkach akcie.

§8. Predajná fakturácia

1. Fakturácia predaja bude realizovaná v súlade s platnými predpismi. Faktúra je priložená k tovaru alebo zaslaná poštou na adresu uvedenú zákazníkom.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo inkasovať platbu vopred. Prijatím zálohy na účet predávajúceho vzniká objednávka na výrobu špeciálneho, nekatalógového tovaru.

3. Ak zákazník odstúpi od objednávania špeciálnych, nekatalógových položiek, hradí administratívne a skladové náklady predávajúceho vo výške až 301 TP3T PLN z hodnoty objednávky.

§9. Vrátenie/výmena tovaru

1. Zákazník, ktorý nie je spotrebiteľom, môže vrátiť/vymeniť dodaný tovar len so súhlasom predávajúceho do 10 pracovných dní od prevzatia tovaru, ak:

  • tovar nebol používaný a nejaví známky používania,
  • tovar je plne hodnotný, nepoškodený,
  • produkt nie je špeciálnou, nekatalógovou verziou.

V prípade vrátenia/výmeny tovaru si Predávajúci vyhradzuje právo odpočítať až 30% z brutto hodnoty predmetu objednávky. Náklady na doručenie vráteného/vymeneného tovaru znáša Kupujúci.

V prípade zrušenia objednávky z dôvodov, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, bude Kupujúcemu účtovaná zmluvná pokuta vo výške 30% z brutto hodnoty predmetu objednávky. Ak bol tovar zaslaný kupujúcemu, predávajúci si vyhradzuje právo odpočítať náklady na doručenie.

2. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona zo dňa 30.5.2014 o právach spotrebiteľov, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 dní bez uvedenia dôvodu a bez vynaloženia nákladov, okrem nákladov uvedených v čl. 33, čl. 34 zákona o právach spotrebiteľov. Na právo na odstúpenie od zmluvy sa vzťahuje čl. 38 zákona o právach spotrebiteľov.

3. Na dodržanie lehoty na odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy stačí zaslať vyjadrenie pred uplynutím lehoty. (čoskoro na stiahnutie)

4. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Spotrebiteľa na základe uvedenom v ods 2, Predávajúci aj Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom, sú povinní vrátiť všetko, čo na základe uzatvorenej zmluvy od druhej zmluvnej strany dostali.

Vrátený produkt zašlite na adresu: MAG-COMPLEX ul. Mickiewicza 14a/1, 83-130 Pelplin

§10. Reklamácie chýb výrobku

1. PREDÁVAJÚCI si plní povinnosť dodať Produkty bez vád.

2. PREDÁVAJÚCI môže poskytnúť zákazníkovi písomnú záruku. Ak sa v rámci ponuky nepredĺži záručná doba na vybrané produkty, má sa za to, že záruka bola poskytnutá po dobu 12 mesiacov.

Záruka začína plynúť dodaním tovaru a vzťahuje sa len na výrobné chyby predávaného tovaru.

Záruka platí v Poľsku.

Predávajúci sa zaväzuje odstrániť fyzickú vadu alebo dodať bezchybný tovar, ak zákazník v záručnej dobe predávajúceho písomne upozorní na zistenie vady. Výber spôsobu odstránenia vady je na Garantovi. Poškodený tovar je dodávaný na opravu v súlade s ustanoveniami v záručnom liste alebo spôsobom dohodnutým s predávajúcim.

Tovar bude v čo najkratšom čase opravený alebo vymenený za bezchybný. Záručná doba sa predlžuje o dobu opravy tovaru a počíta sa odo dňa nahlásenia reklamácie do dňa uvedenia tovaru do užívania zákazníkom, okrem sviatkov.

3. V prípade poskytnutia záruky na tovar a služby Zákazníkovi, ktorý nie je Spotrebiteľom, je zodpovednosť Predávajúceho v rámci záruky za fyzické vady tovaru a služieb vylúčená.

4. Ak má výrobok chybu, zákazník má právo na reklamáciu podľa ustanovení zákona z 23. apríla 1964, Občiansky zákonník (jednotné znenie, Zb. 2014, bod 121, v platnom znení), čl. 556 – 576 Záruka za vady.

5. Zákazník má právo uplatniť reklamáciu v rámci záruky, ak tovar vykazuje chyby. Existujú dva typy chýb: fyzické a právne. Fyzickou chybou je nesúlad produktu so zmluvou. K tomu dochádza najmä vtedy, keď vec nemá vlastnosti, ktoré by tovar tohto druhu mal mať, nemá vlastnosti, o ktorých sa spotrebiteľ ubezpečil predávajúcim alebo reklamou, nie je vhodný na účel, o ktorom kupujúci informoval. predávajúceho, bol kupujúcemu dodaný v nekompletnom stave. Právna vada zase môže spočívať v tom, že tovar zakúpený Spotrebiteľom je majetkom tretej osoby, je zaťažený právami tretej osoby alebo sa vyznačuje obmedzením jeho používania alebo nakladania s ním v dôsledku rozhodnutie alebo rozsudok príslušného orgánu.

6. V prípade vady môže Zákazník uplatniť záručnú reklamáciu predávajúceho a požadovať jeden zo štyroch úkonov:

a) výmena tovaru za nový;
b) oprava tovaru;
c) zníženie ceny;
d) odstúpenie od zmluvy - ak je vada podstatná.

Ak je kupujúci spotrebiteľ, môže namiesto odstránenia vady navrhované predávajúcim požadovať výmenu veci za bezvadnú alebo namiesto výmeny veci požadovať odstránenie vady, pokiaľ vec neuvedie do súladu. so zmluvou spôsobom zvoleným zákazníkom, ktorý je spotrebiteľom, nie je možné alebo by si vyžadoval nadmerné náklady v porovnaní so spôsobom navrhovaným predávajúcim. Voľba požiadavky je na zákazníkovi, žiadosť o zníženie ceny alebo odstúpenie od zmluvy však nie je možné uplatniť, ak predávajúci bezodkladne a bez nadmerného obťažovania kupujúceho odstráni vadu alebo vymení chybnú vec za bezvadnú. jeden. Predávajúci môže za určitých podmienok navrhnúť aj iné riešenie, ako požaduje zákazník, pričom však môže byť zohľadnené nasledovné okolnosti:

a) jednoduchosť a rýchlosť výmeny alebo opravy tovaru;
b) povaha chyby – významná alebo nepodstatná;
c) či bol tovar už predtým reklamovaný.

7. Ak Zákazník požaduje výmenu alebo opravu veci, Predávajúci môže odmietnuť splniť túto požiadavku za predpokladu, že Zákazníkom označená možnosť:

a) by bolo pre Predávajúceho nemožné, resp
b) by si vyžadovalo nadmerné náklady v porovnaní s druhou možnou žiadosťou.

8. Predávajúci môže navrhnúť iné riešenie. Bez ohľadu na vyššie uvedené môže Spotrebiteľ v tejto situácii zmeniť svoju voľbu a požadovať uvedenie tovaru do súladu so zmluvou iným spôsobom, a to znížením ceny alebo odstúpením od zmluvy.

9. Predávajúci je povinný vymeniť tovar alebo odstrániť vadu v primeranej lehote, ktorá nie je dlhšia ako 14 kalendárnych dní. Ak Predávajúci túto lehotu nedodrží, ZÁKAZNÍK mu môže poskytnúť lehotu na splnenie požiadavky. V prípade ďalšej nečinnosti PREDÁVAJÚCEHO a uplynutí uvedenej lehoty je Spotrebiteľ oprávnený od zmluvy odstúpiť alebo požadovať zníženie ceny.

10. Predávajúci zodpovedá Zákazníkovi za predaný tovar v záruke v prípade zistenia vady do 2 rokov odo dňa jeho dodania. Zákazník by mal preukázať, že vada tovaru existovala v čase nákupu.

11. Reklamáciu je možné podať akoukoľvek formou. Pre dôkazné účely je najbezpečnejšie to urobiť písomne. Mali by ste opísať zistenú chybu a špecifikovať svoje záručné nároky. Zákazník môže reklamačný list zaslať priamo predávajúcemu (s potvrdením na samostatnej kópii) alebo ho zaslať doporučene s doručenkou alebo na e-mailovú adresu sklep@mag-complex.pl 

12. Ak sa žiadosť Zákazníka, ktorý je Spotrebiteľom pri uplatnení reklamácie, týka: a) opravy tovaru, b) výmeny tovaru za nový, c) zníženia ceny tovaru, Predávajúci je oprávnený povinný posúdiť reklamáciu do 14 kalendárnych dní odo dňa jej podania. Pri nedodržaní tejto lehoty sa reklamácia považuje za oprávnenú.

13. Reklamáciu zašlite späť spolu s informáciou o dôvode reklamácie na adresu: MAG-COMPLEX ul. Mickiewicza 14a/1, 83-130 Pelplin s pozn "MAG-KOMPLEXNÁ REKLAMÁCIA".

14. Náklady, ktoré Spotrebiteľovi vznikli v súvislosti s vrátením reklamovaného výrobku, uhradí Predávajúci.

§11 Reklamácie týkajúce sa poskytovania elektronických služieb

1. MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski podniká kroky na zabezpečenie úplnej správnej prevádzky Obchodu v rozsahu vyplývajúcom z aktuálnych technických znalostí a zaväzuje sa v primeranom čase odstrániť akékoľvek nezrovnalosti nahlásené Zákazníkmi.

2. Zákazník je povinný bezodkladne oznámiť MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski akékoľvek nezrovnalosti alebo prerušenia prevádzky webovej stránky Internetového obchodu.

3. Nezrovnalosti súvisiace s prevádzkou Obchodu môže Zákazník nahlásiť e-mailom na adresu sklep@mag-complex.pl alebo pomocou kontaktného formulára.

4. Zákazník v reklamácii uvedie svoje meno a priezvisko, korešpondenčnú adresu, druh a dátum výskytu nezrovnalosti súvisiacej s prevádzkou Obchodu.

5. MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski sa zaväzuje posúdiť každú reklamáciu do 14 dní, a ak to nie je možné, v tejto lehote informovať zákazníka, kedy bude reklamácia posúdená.

§12. Ochrana osobných údajov

1. Správcom osobných údajov je Predávajúci.

2. Zákazník svojou registráciou súhlasí so zhromažďovaním a spracovaním osobných údajov poskytnutých predávajúcim vo formulári v zmysle zákona zo dňa 29.8.1997 o ochrane osobných údajov (Zbierka zákonov z roku 2002, č. 101, bod 926 v znení neskorších predpisov). .) na plnenie zmluvy. Za týmto účelom môžu byť osobné údaje sprístupnené subjektom, prostredníctvom ktorých Predávajúci vybavuje Objednávku.

3. Poskytnutie nasledovných osobných údajov Zákazníkom: meno, priezvisko, e-mail, ulica, číslo budovy a prevádzkarne, PSČ, mesto, krajina, telefónne číslo je nevyhnutné pre vybavenie Objednávky. V prípade podnikateľských subjektov názov spoločnosti, adresa a DIČ.

4. Zákazník môže registráciou alebo prihlásením sa k odberu noviniek udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých vo formulári na účely reklamy, prieskumu trhu, prieskumu správania a preferencií Zákazníka, za účelom využitia výsledkov týchto štúdie na zlepšenie kvality služieb poskytovaných Predávajúcim.

5. Po odoslaní zakúpeného tovaru je Obchod v rámci zmluvy s Kupujúcim povinný zaslať Kupujúcemu e-mailovú výzvu na vyplnenie prieskumu za účelom preskúmania jeho názoru na transakciu. Kupujúci je oprávnený, nie však povinný, ju doplniť.

6. Zákazník má právo nahliadnuť do obsahu poskytnutých osobných údajov a opraviť ich, ako aj požiadať o vymazanie údajov.