§1 Definicje:

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych;

2. Konsument – osoba fizyczna, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, składająca zamówienie w sklepie niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego mag-complex.pl

4. Sklep– serwis internetowy dostępny pod adresem mag-complex.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia

5. Produkt – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

§2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin zawiera zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego, działającego pod adresem mag-complex.pl, w tym zasady dokonywania zamówień przez Klientów.

2. Sklep internetowy, działający pod adresem mag-complex.pl, prowadzony jest przez MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski, ul. Mickiewicza 14a/1, 83-130 Pelplin, NIP: 9580454017, REGON: 220880798 .

3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Klienta (pobierz PDF).

4. Zapisy regulaminu obejmują wszystkie stosunki prawne wynikające z umów sprzedaży pomiędzy MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski, zwany dalej Sprzedawcą, a podmiotem nabywającym od niej produkty, zwanym dalej Klientem realizowanych na zasadzie sprzedaży wysyłkowej (poprzez sklep internetowy).

5. Stosunki umowne w wyżej wymienionym zakresie opierają się na niniejszych warunkach, o ile umowa sprzedaży lub dostawy nie stanowi inaczej.

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszych Warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nieważność jednego postanowienia niniejszych Warunków nie powoduje nieważności pozostałych postanowień. Wszelkie spory między stronami mogące wyniknąć z umów zawartych na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.

7. Adres do korespondencji: Mag-Complex Radosław Jachimowski ul. Mickiewicza 14a/1, 83-130 Pelplin tel. : +48 533 451 444 e-mail: sklep@mag-complex.pl

§3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§4. Oferta cenowa

1. Oferta cenowa uwzględniająca promocje dotyczy wyłącznie sprzedaży wysyłkowej realizowanej na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wysyłkowej MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski

2. Wszystkie podane w ofercie ceny są cenami w złotych polskich i przedstawione są w cenie netto (bez podatku VAT) i brutto (z podatkiem VAT 23%). Cena nie uwzględnia Kosztów dostawy Produktu do Miejsca dostawy.

3. Sprzedawca zastrzega możliwość waloryzacji ceny obowiązującej w momencie dostawy zamówionego towaru w przypadku zmian stawek celnych i podatkowych, wahań kursów walut, gwałtownych wzrostów cen paliw i surowców, po uprzednim przesłaniu zmian warunków realizacji zamówienia Kupującemu.

4. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany ceny w przypadku, gdy Kupujący dokonał zmian warunków zamówienia po przyjęciu zobowiązania (np. terminu dostawy, miejsca dostawy, wyposażenia, itp.).

§5. Zamówienie

1. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie, korzystając z jednej z następujących opcji:

a) Poprzez stronę internetową Sklepu: www.mag-complex.pl
b) Poprzez wysłanie zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail na adres mailowy Sprzedawcy: sekretariat@mag-complex.pl
c) Telefonicznie pod numerem telefonu: 58 535 16 96, 533 451 444, 505 551 404

2. Złożenie zamówienia poprzez stronę internetową sklepu możliwe jest po:

a) dokonaniu wyboru zamawianych Produktów (dodanie Produktów do „koszyka”);
b) wypełnieniu formularza rejestracyjnego (rejestracja)
c) zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu.

3. Zamówienie złożone w formie mailowej lub telefonicznej powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko Klienta, miejsce zamieszkania, Miejsce dostawy, nazwę Produktu, numer Produktu, ilość sztuk, cenę Produktu, formę płatności, NIP (w przypadku firm). W przypadku podmiotów gospodarczych również nazwę firmy oraz dane adresowe.

4. Termin realizacji zamówienia jest określony przy opisie produktu. W przypadku zmiany przez Sprzedawcę terminu realizacji zamówienia w stosunku do podanego w ofercie, Sprzedawca powiadomi Kupującego o dokładnym terminie realizacji w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku braku pisemnej rezygnacji z zamówienia przez Kupującego w ciągu kolejnych 10 dni roboczych od momentu wysłania potwierdzenia zamówienia przyjmuje się, że zamówienie podlega realizacji.

5. Sprzedawca zastrzega możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów lub nieprzewidzianych zmian w ofercie. Sprzedawca powiadomi o tym fakcie Kupującego w ciągu 10 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Jeżeli istnieją przeszkody obiektywne uniemożliwiające realizację zamówienia powodowane siłą wyższą, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia w uzgodnionym przez strony terminie późniejszym lub odstąpienie od umowy bez roszczeń ze strony Kupującego.

6. Produkt uważa się za wydany Kupującemu w momencie przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Kupujący lub podmiot przez niego wskazany w zamówieniu jest zobowiązany do potwierdzenia odbioru zamówionego towaru czytelnym podpisem oraz w przypadku kiedy Klient jest osobą prawną dodatkowo pieczątką firmową.

§6. Metody płatności

1. Klient ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących form:

a) przelewem – po otrzymaniu faktury proforma (przedpłata)
b) przy odbiorze (za pobraniem)
c) kartą kredytową lub e-przelewem
d) blikiem i szybkim przelewem PayU

§7. Dostawa towaru – koszty dostawy

1. Zamówione produkty, dostarczane są na adres dostawy wskazany przez Klienta, będący adresem pocztowym na terenie Polski.

2. Wyładunek produktu z pojazdu oraz pozostałe czynności z tym związane (jak np. wniesienie do budynku, usunięcie opakowań itp.) należą do obowiązków Klienta.

3. Kupujący ma obowiązek ilościowego i jakościowego sprawdzenia dostarczonego towaru w momencie dostawy i w obecności Przewoźnika. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub uszkodzeń transportowych Kupujący ma obowiązek sporządzenia protokołu niezgodności w obecności Przewoźnika i bezzwłocznego powiadomienia Sprzedawcy. Protokół spisany bezpośrednio przy dostawie jest gwarancją bezproblemowego dochodzenia roszczeń. Na protokole należy zaznaczyć nawet najmniejsze uszkodzenia opakowania zewnętrznego. W przypadku braku odpowiedniej adnotacji ryzyko ujawnienia braków ilościowych lub uszkodzeń przechodzi na Kupującego. Niemożliwe do stwierdzenia przy odbiorze szkody powinny być zgłaszone Sprzedawcy pisemnie najpóźniej do 2 dni roboczych od dostawy towaru.

4. Odbiór towaru możliwy jest przez Kupującego lub upoważnionego na piśmie przedstawiciela Kupującego. Obowiązkiem osoby odbierającej jest czytelne podpisanie dokumentu dostawy przy odbiorze towaru. Dokumentem takim jest zamiennie: dokument dostawy WZ, protokół zdawczo-odbiorczy, specyfikacja bądź list przewozowy. Złożony podpis powinien być opatrzony datą, pieczątką imienną oraz pieczątką firmową Kupującego. W przypadku braku pieczątki, złożony podpis w postaci imienia i nazwiska osoby odbierającej towar, musi być czytelny. Osoba wydająca towar ma prawo poprosić osobę odbierającą zamówienie o okazanie dokumentu poświadczającego tożsamość w celu weryfikacji danych.

5. Koszt dostawy podany jest na stronie internetowej Sklepu i każdorazowo obliczany jest przy wyborze przez Klienta Produktów i dodaniu ich do Koszyka.

6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów dostawy dla produktów znajdujących się w okresowych promocjach. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować o tym Klienta w warunkach promocji.

§8. Fakturowanie sprzedaży

1. Fakturowanie sprzedaży odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Faktura dołączona jest do towaru lub wysyłana pocztą na adres wskazany przez Klienta.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pobrania przedpłaty. Wpływ przedpłaty na konto Sprzedawcy powoduje uruchomienie zlecenia na wykonanie artykułów w wersji specjalnej, pozakatalogowych.

3. W przypadku rezygnacji przez Klienta z zamówienia artykułów w wersji specjalnej, pozakatalogowych, Klient pokrywa koszty administracyjno-magazynowe poniesione przez Sprzedawcę w wysokości do 30% wartości zamówienia.

§9. Zwrot/ wymiana towaru

1. Klient, który nie jest Konsumentem może tylko i wyłącznie za zgodą Sprzedawcy dokonać zwrotu/wymiany dostarczonego towaru w ciągu 10 dni roboczych od momentu odbioru towaru, pod warunkiem, że:

  • produkt nie był użytkowany i nie nosi śladów użytkowania,
  • produkt jest w pełni wartościowy, nieuszkodzony,
  • produkt nie jest wersją specjalną, pozakatalogową.

W przypadku zwrotu/wymiany towaru Sprzedawca zastrzega sobie możliwość potrącenia do 30% wartości brutto przedmiotu zamówienia. Koszty dostawy zwracanego/wymienianego towaru ponosi Kupujący.

W przypadku rezygnacji z zamówienia z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego, Kupujący zostanie obciążony karą umowną w wysokości 30% wartości brutto przedmiotu zamówienia. Jeśli produkt został wysłany do Kupującego to Sprzedawca zastrzega sobie możliwość potrącenia kosztów dostawy.

2. Klient, będący Konsumentem zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Ustawy o prawach konsumenta. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje z zastrzeżeniem art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

3. Do zachowania terminu odstąpienia konsumenta od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. (wkrótce do pobrania)

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, na zasadzie wskazanej w ust. 2, zarówno Sprzedawca, jak i Klient będący Konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.

Zwracany produkt należy wysłać na adres: MAG-COMPLEX ul. Mickiewicza 14a/1, 83-130 Pelplin

§10. Reklamacje wad Produktów

1. SPRZEDAWCA przestrzega obowiązku dostarczania Produktów bez wad.

2. SPRZEDAWCA może udzielić Klientowi pisemnej gwarancji. Jeżeli w ofercie okres gwarancyjny dla wybranych produktów nie został wydłużony przyjmuje się, że gwarancja została udzielona na okres 12 miesięcy.

Gwarancja rozpoczyna się w momencie dostarczenia towaru i objęte są nią wyłącznie wady fabryczne tkwiące w towarze sprzedanym.

Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia wady fizycznej lub dostarczenia towaru wolnego od wad, o ile Klient powiadomił Sprzedawcę pisemnie, w terminie udzielonej gwarancji, o ujawnieniu się wady. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Dostarczenie uszkodzonego towaru do naprawy odbywa się zgodnie z zapisem w dokumencie gwarancyjnym lub w sposób uzgodniony ze Sprzedawcą.

Naprawa lub wymiana towaru na wolny od wad nastąpi w najkrótszym możliwym terminie. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przebywania towaru w naprawie i liczy się od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia oddania towaru do użytku Klientowi z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Jeśli Klientowi, który nie jest Konsumentem została udzielona gwarancja na towary i usługi, wyłączona zostaje wobec niego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów i usług.

4. Klient, w przypadku gdy produkt ma wadę, ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121 z późn. zmianami) art. 556 – 576 Rękojmia za wady.

5. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, nie ma właściwości, o których Konsument został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę,  nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, została wydana kupującemu w stanie niezupełnym. Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez Konsumenta towar jest własnością osoby trzeciej, jest obciążony prawem osoby trzeciej albo  cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

6. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

a) wymiany towaru na nowy;
b) naprawy towaru;
c) obniżenia ceny;
d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Jeżeli Klient jest konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Wybór żądania zależy do Klienta, jednakże żądanie obniżenia ceny lub odstąpienie od umowy nie może nastąpić, jeśli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wadę usunie lub wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad. Sprzedawca może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie niż żądane przez klienta, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:

a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
b) charakter wady – istotna czy nieistotna;
c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.

7. Jeśli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta:

a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedawcy albo
b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

8. Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Konsument może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

9. Sprzedawca musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli Sprzedawca nie dochowa tego terminu, KLIENT może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności SPRZEDAWCY i upływu wyznaczonego terminu Konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

10. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za sprzedany towar z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Klient powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

11. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne Klient może przekazać Sprzedawcy bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail sklep@mag-complex.pl 

12. Jeżeli żądanie złożone przez Klienta będącego Konsumentem przy reklamacji dotyczy: a) naprawy towaru, b) wymiany towaru na nowy, c) obniżenia ceny towaru, to na Sprzedawcy spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

13.Reklamowane Produkty należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres MAG-COMPLEX ul. Mickiewicza 14a/1, 83-130 Pelplin z dopiskiem „REKLAMACJA MAG-COMPLEX”.

14. Koszty poniesione przez Konsumenta związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez Sprzedawcę.

§11 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres sklep@mag-complex.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§12. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

2. Klient dokonując rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę, podanych w formularzu danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) w celu realizacji umowy. W tym celu dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje Zamówienie.

3. Podanie przez Klienta następujących danych osobowych: imię, nazwisko, e-mail, ulica, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer telefonu jest niezbędne w celu realizacji Zamówienia. W przypadku podmiotów gospodarczych nazwę firmy, dane adresowe, NIPu.

4. Klient dokonując rejestracji lub zapisując się do newslettera może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych w formularzu w celach reklamy, badania rynku, badania zachowań i preferencji Klienta z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę.

5. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

6. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.