Rega?y wspornikowe

Mag-Complex oferuje szereg rega?ów wspornikowych do przechowywania d?ugich przedmiotów.
Oferujemy optymalne rozwi?zania przechowywania dla ?adunków od 50 do 2500 kg na ramie wspornikowe i dla wi?kszo?ci typów d?ugich przedmiotów.

Typowe d?ugie przedmioty to rury plastikowe i metalowe, drewniane deski, profile stalowe itp.

Konstrukcja rega?ów wykonana jest z profili stalowych (HEA lub IPE) w ró?nych rozmiarach.
Standardowe wyko?czenie to wysokiej jako?? proszek epoksydowy dla zastosowa? wewn?trz budynków lub ocynkowanie dla zastosowa? na zewn?trz.


Cechy techniczne rega?ów wspornikowych:

  • Kolumna i podstawa rega?u wspornikowego s? zespawane ze sob? lub po??czone ?rubami.
  • Kolumny o wysoko?ci do 9 metrów, perforowane co 100 mm (opcjonalnie co 50 mm).
  • Odpowiednie do obs?ugi przez d?wig i wózek wid?owy.
  • Ramiona rega?u wspornikowego s? przykr?cone i regulowane co 100mm, w zale?no?ci od rozmiaru przechowywanych towarów.
  • D?ugo?? ramienia od 600 do 2500 mm.

 

rega?y d?u?ycowerega?y wspornikowe

 

 

 


 

Rega?y wspornikowe i d?u?ycowe

 

Znajduj?ce si? w naszej ofercie rega?y d?u?ycowe charakteryzuj? si? najlepsz? jako?ci? wykonania. Tego rodzaju rega?y wspornikowe s? idealne do przechowywania d?ugich ?adunków wa??cych od 50 do 2500 kilogramów. Nadaj? si? do zastosowania zarówno na zewn?trz, jak i wewn?trz budynków. Idealnie sprawdzaj?c si? placach sk?adowych czy magazynach. W?ród towarów, które mog? by? przechowywane na rega?ach wspornikowych znajduj? si? mi?dzy innymi rury, d?u?yce, profile stalowe czy p?yty wiórowe.

Zajmujemy si? produkcj? wszystkich rega?ów oferowanych przez nasz? firm?, tote? dajemy wszystkim Klientom du?e mo?liwo?ci projektowe. Na specjalne ?yczenie jeste?my w stanie zaprojektowa? niezb?dne akcesoria stanowi?ce o bezpiecze?stwie oraz dopasowaniu rega?ów do przechowywania na nich niewymiarowych ?adunków. Wykorzystywane do produkcji materia?u konstrukcyjne gwarantuj? du?? wytrzyma?o?? systemu oraz du?? odporno?? na uszkodzenia mechaniczne zwi?zane z u?ytkowaniem rega?ów.

Dzi?ki wyko?czeniu wszystkich elementów konstrukcji wysokiej jako?ci proszkiem epoksydowym, rega?y wspornikowe mog? by? z powodzeniem u?ywane na zewn?trz. Proszek epoksydowy zawiera substancje antykorozyjne, a poza tym zwi?ksza wytrzyma?o?? i odporno?? mechaniczn? pokrytych elementów.

W razie jakichkolwiek pyta?, wszyscy zainteresowani ofert? mog? skontaktowa? si? z naszymi specjalistami.

Do czego wykorzystywane s? rega?y wspornikowe?

Rega?y wspornikowe wykorzystywane s? do przechowywania ?adunków wielkogabarytowych i d?u?ycowych. Stanowi? doskona?e rozwi?zanie dla firm zajmuj?cych si? dystrybucj? i przechowywaniem rur stalowych i PCV, profili stalowych i aluminiowych, p?yt z tworzywa sztucznego i drewnopochodnych oraz drewna budowlanego i konstrukcyjnego. Struktura rega?ów wspornikowych opiera si? na po??czeniu systemu s?upów no?nych i ramion, co gwarantuje ud?wig ?adunków o wadze od 50 do 2500 kilogramów.

Konstrukcja tego rodzaju umo?liwia rozmieszczenie powierzchni sk?adowania po obu stronach osi rega?ów, co wp?ywa korzystnie na ich ?adowno?? i funkcjonalno??. Dodatkowo modu?owy charakter instalacji pozwala tworzy? z?o?one systemy przechowywania, umo?liwiaj?ce sk?adowanie towarów d?u?ycowych o dowolnych rozmiarach. Rega?y wspornikowe konstruuje si? z uwzgl?dnieniem gabarytów i ci??aru przechowywanych materia?ów. Z tego wzgl?du stanowi? one podstaw? wyposa?enia magazynów przemys?owych i budowlanych.

 
MAG-COMPLEX
Pólko 12
83-130 Pelplin

Copyright © 2010-2011 Mag-Complex.
Telefon: (58) 535 16 96
Telefon komórkowy: 533 451 444
Fax: (58) 535 16 96

E-mail: sekretariat@mag-complex.pl

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.

EU Cookie Directive Module Information